GDPR

Od 25. mája 2018 platí nová právna úprava o ochrane osobných údajov na základe Nariadenia Európskej únie č. 679/2018 a Zákona č. 18/2018 Z. z. SR

 

Implementácia v rámci katolíckej Cirkvi sa uskutočňuje prostredníctvom dokumentu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike, dostupného spolu s ostatnými dokumentmi na webovej stránke: 

Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou pre celú katolícku Cirkev je: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.

Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Alžbety, Hlavná 26, 040 01 Košice.

Dotknuté osoby majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa, ktorý je špecifikovaný v záväzných predpisoch cirkvi nedochádza k profilovaniu. Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa.

 

Žiadosti v zmysle uvedených právnych predpisov adresujte zodpovednej osobe.

 

Zodpovedná osoba vybavuje podnety v otázkach týkajúcich sa osobných údajov dotktnutých osôb pre Rímskokatolícku cirkev, Gréckokatolícku cirkev a ostatné právnické osoby, ktoré si právnu subjektivitu odvodzujú od cirkvi a cirkevné školy, ktoré si toto zastúpenie zvolili. 

 

Aby mohol byť Váš podnet vybavený, je potrebné aby obsahoval nasledovné informácie:

1. Vaše meno a priezvisko, bydlisko (aby vás bolo možné jednoznačne identifikovať, v prípade potreby si prevádzkovateľ môže vyžiadať ďalší osobný údaj na jedinečnú identifikáciu žiadateľa)

2. Jasné a presné formulovanie, čoho sa vo vzťahu k osobným údajom domáhate. 

 

Na anonymné podnety zodpovedná osoba neprihliada. Zodpovedná osoba neprihliada ani na podnety, z ktorých nie je zrejmé, čoho sa žiadateľ domáha. 

WordPress Video Lightbox Plugin