Sviatosti a Sväteniny 

Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus. Krstbirmovanie posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak. Ďalšie sviatosti sú manželstvopomazanie chorýchsviatosť pokánia eucharistia. Iba raz sa prijíma krst, birmovanie, manželstvo, posvätná vysviacka. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky – kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.

SVIATOSŤ KRSTU

KRST

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

BIRMOVANIE

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. 

SVIATOSŤ EUCHARISTIE

1. SV. PRIJÍMANIE

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.“ 

SVIATOSŤ POKÁNIA

SPOVEĎ

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať.   

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

POMAZANIE CHORÝCH

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.“ 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

MANŽELSTVO

 

Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou trvalý a výlučný.

  

SVIATOSŤ POSVÄTNEJ VYSVIACKY

KŇAZSKA VYSVIACKA

Ordináciou (vysviackou) je prijímateľtejto sviatosti začlenený medzi kňazov a biskupov, ňou sa udeľuje dar Ducha Svätého 

OBRAD

KRESŤANSKÉHO POHREBU

Dňom smrti sa pre kresťana začína na konci jeho sviatostného života dovŕšenie jeho znovuzrodenia, ktoré sa začalo v krste.

WordPress Video Lightbox Plugin