Sviatosti a Sväteniny 

Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus. Krstbirmovanie posvätný stav dávajú človeku nezmazateľný znak. Ďalšie sviatosti sú manželstvopomazanie chorýchsviatosť pokánia eucharistia. Iba raz sa prijíma krst, birmovanie a posvätný stav. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. V prípade úmrtia jedného z manželov sa môže nanovo uzavrieť aj sviatosť manželstva. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovania. Sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva nazývame sviatosťami služby spoločenstvu.

SVIATOSŤ KRSTU

KRST

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

BIRMOVANIE

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. 

SVIATOSŤ EUCHARISTIE

1. SV. PRIJÍMANIE

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.“ 

SVIATOSŤ POKÁNIA

SPOVEĎ

Sviatosť pokánia je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich.

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

POMAZANIE CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých je veľkou posilou v ťažkých chvíľach, ktorou sa vyprosí uzdravenie duše a nezdriedka i tela.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

MANŽELSTVO

 

Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou trvalý a výlučný.

  

SVIATOSŤ POSVÄTNÉHO STAVU

VYSVIACKA

Ordináciou (vysviackou) je prijímateľ tejto sviatosti začlenený medzi diakonov, kňazov alebo biskupov a udeľuje sa ňou osobitný dar Ducha Svätého 

OBRAD

KRESŤANSKÉHO POHREBU

Dňom smrti sa pre kresťana začína na konci jeho sviatostného života dovŕšenie jeho znovuzrodenia, ktoré sa začalo v krste.

WordPress Video Lightbox Plugin