Sviatosť pokánia  

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.

Ako sa uskutočňuje?

Človek hriechy vyzná pred kňazom pri individuálnej (ušnej) spovedi, úprimne ich oľutuje a vykoná zadosťučinenie (modlitba, milodar, služba blížnemu, skutok milosrdenstva, odriekanie, trpezlivé prijímanie kríža). Zadosťučinenie je potrebné učiniť, lebo svojim hriechom môže človek ublížiť, preto je potrebné škodu napraviť, napríklad vrátiť ukradnutú vec, ospravedlniť sa za urážky a podobne. Človek má napraviť spáchané zlo, ak je to možné. Zadosťučinenie je dôležité, pretože následkom hriechu je trest a vina. Pri svätej spovedi sa odpúšťa celá vina, večný trest a časť časného hriechu. Ťažký trest nás vzdiali od Boha a naruší naše spoločenstvo s ním.

Kto vysluhuje sviatosť pokánia?

Kňaz udelí veriacemu pri svätej spovedi rozhrešenie, ktoré ho oslobodí od hriechu. Ježiš udelil apoštolom moc odpúšťať hriechy: Biblia Jn 23 „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané.“. Preto aj kňazi majú na základe posvätnej vysviacky moc odpúšťať hriechy.

Účinky sviatosti pokánia

  1. Odpustenie hriechov
  2. Odpustenie večného trestu
  3. Uvedenie do stavu Božej milosti – milosť posväcujúca
  4. Zmierenie s Bohom a Cirkvou
  5. Pokoj v duši, a spokojnosť vo svedomí

 

Príprava na prvé prijatie sviatosti pokánia (na prvú svätú spoveď) sa koná súčasne s prípravou na prijímanie Eucharistie (na prvé sväté prijímanie).

Spytovanie svedomia

Ako sa správne spovedať

1

Pozdrav

„Pochválený buď Ježiš Kristus.“

2

Prežehnanie sa

„V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

3

Po prežehnaní

„Kedy bola posledná spoveď…“

„Som slobodný(á), ženatý, vydatá…“

4

Vyznanie chriechov

Vyznám hriechy…

Prijmem ponaučenie a pokutu.

5

Ľútosť

„Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. 

Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.“

6

Rozhrešenie

„V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

7

„Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý.“

„Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“

Rozpis spovedania v Dóme sv. Alžbety

 

Pondelok – Sobota: 6.00 – 7.10 hod.

Pondelok – Piatok: 17.00 – 18.10 hod. 

Sobota: 17.30 – 18.10 hod.

Počas školského roka  

Pondelok – Piatok: 9.00 – 11.30 hod. 

  

 

Počas tejto dennej spovednej služby je k dispozícii jeden kňaz. Prosíme o rešpektovanie ponúknutého časového rozpätia, pretože kňaz o 11.30 hod. odchádza plniť ďalšie svoje úlohy. Preto prichádzajme na spoveď tak, aby sme sa stihli v danom čase vyspovedať, nie iba niekoľko minút pred koncom spovedania. V iných – filiálnych kostoloch farnosti možno sa vyspovedať pred alebo po sv. omši na požiadanie. 

WordPress Video Lightbox Plugin