Prvé sv. prijímanie

Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obety Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení sa podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého. Sväté prijímanie sa podáva vkladaním do úst, víno prijíma kňaz prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.).

Príprava na 1. sv. prijímanie pre žiakov ZŠ

Bezprostredná príprava na slávenie a prijímanie Eucharistie sa robí dvojfázovo: ako školská katechéza v treťom ročníku základných škôl a ako farská katechéza, ktorá sa koná v rámci pravidelných skupinkových katechéz pre deti a rodičov v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici a na Gymnáziu Tomáša Akvinského na Zbrojničnej ulici v poobedňajších hodinách v stredu alebo vo štvrtok. Naviac majú deti a rodičia možnosť navštevovať nedeľné sv. omše pre rodiny s deťmi v Kostole Uršulínok na Mäsiarskej ulici o 10.00 hod. a zapojiť sa do spoločenstva a aktivít, ktoré organizuje.

Príprava na 1. sv. prijímanie pre dospelých

Pre pokrstených žiakov stredných škôl, študentov, pracujúcich, organizujeme prípravu na Eucharistiu samostatne – ako farskú katechézu, ktorá trvá rok. Treba sa prihlásiť vo farskej kancelárii.

Kto môže prijať sviatosť eucharistie?

Podmienkou k tomu, aby človek mohol prijať eucharistiu – sväté prijímanie, je milosť posväcujúca v duši, teda musí jej predchádzať sviatosť pokánia – svätá spoveď, človek musí svoje hriechy oľutovať.

Účinky prijímania sviatosti eucharistie

  1. Zjednotenie s Kristom
  2. Rozmnoženie milosti
  3. Sväté prijímanie nás chráni pred smrteľnými hriechmi
  4. Odpustenie všedných hriechov 
  5. Spoločenstvo s bratmi a sestrami – pokoj medzi ľuďmi – zjednocovanie Cirkvi
  6. Kristus povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, bude mať večný život.“

 

Bezprostredná príprava na slávenie a prijímanie Eucharistie sa robí dvojfázovo: ako školská katechéza v druhom a treťom ročníku základných škôl a ako farská katechéza, ktorá sa koná v rámci nedeľných sv. omší so žiakmi v Kostole Najsv. Trojice – premonštrátskom, o 8.30 hod a aj o 10.00 hod v kostole na Podhradovej. 

 

Žiaci, ktorí sa nedostali na prvé sv. prijímanie v 3. ročníku ZŠ, chodia na náboženstvo v škole dva roky a zároveň v druhom roku školskej katechézy pridajú sa k žiakom na farskej katechéze pri nedeľných sv. omšiach v premonštrátskom kostole.

 

Pre pokrstených žiakov stredných škôl, študentov, pracujúcich, organizujeme prípravu na Eucharistiu samostatne – ako farskú katechézu, ktorá trvá rok. Treba sa prihlásiť vo farskej kancelárii.

 

Po tejto príprave na Eucharistiu obvykle sa záujemci hlásia aj na ročnú prípravu na sviatosť birmovania. 

WordPress Video Lightbox Plugin