Prvé sv. prijímanie

Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obeta Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého. Sväté prijímanie sa podáva vkladaním do úst, víno prijíma kňaz prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.).

Príprava na 1. sv. prijímanie pre žiakov ZŠ

Bezprostredná príprava na slávenie a prijímanie Eucharistie sa robí dvojfázovo: ako školská katechéza v treťom ročníku základných škôl a ako farská katechéza, ktorá sa koná v rámci pravidelných skupinových katechéz pre deti a rodičov v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici a na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského na Zbrojničnej ulici v poobedňajších hodinách v stredu alebo v piatok. Naviac majú deti a rodičia možnosť navštevovať nedeľné sv. omše pre rodiny s deťmi v Kostole Uršulínok na Mäsiarskej ulici o 10.00 hod. a zapojiť sa do spoločenstva a aktivít, ktoré organizuje.


SVÄTÉ OMŠE


KOSTOL KRISTA KRÁĽA

Moyzesova 10 Košice

STREDY o 17.00 hod.

*V týždni, kedy je posledná streda v mesiaci, sv. omša a stretnutie nie je.

STRETNUTIA

skupiniek detí a rodičov

GYMNÁZIUM

SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO

Zbrojničná 3 Košice

Raz za mesiac po sv. omši.

ZODPOVEDNÝ

za prípravu prvoprijímajúcich

vdp. FRANTIŠEK BUJŇÁK

farský vikár

pripravanaprijimanie@gmail.com


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

ZAČIATOK PRÍPRAVY

  • Príprava prebieha vždy v stredu (okrem poslednej stredy v mesiaci) na sv. omšiach o 17.00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.
  • Začneme 20.9.2023 o 17.00 hod. v Kostole Krista Kráľa. Bližšie informácie Vám včas poskytneme e-mailom, tiež aj prostredníctvom farskej stránky a farského týždenníka – Alžbetin list.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
Príprava na 1. sv. prijímanie pre starších a dospelých

Žiaci, ktorí sa nedostali na prvé sv. prijímanie v 3. ročníku ZŠ, chodia na náboženstvo v škole dva roky a zároveň v druhom roku školskej katechézy pridajú sa k žiakom na farskej katechéze.


Pre pokrstených žiakov stredných škôl, študentov, pracujúcich, organizujeme prípravu na Eucharistiu samostatne – ako farskú katechézu, ktorá trvá rok. Treba sa prihlásiť vo farskej kancelárii.

Kto môže prijať sviatosť eucharistie?

Podmienkou k tomu, aby človek mohol prijať eucharistiu – sväté prijímanie, je milosť posväcujúca v duši, teda musí jej predchádzať sviatosť pokánia – svätá spoveď, človek musí svoje hriechy oľutovať.

Účinky prijímania sviatosti eucharistie

  • Zjednotenie s Kristom.
  • Rozmnoženie milosti.
  • Sväté prijímanie nás chráni pred smrteľnými hriechmi.
  • Odpustenie všedných hriechov.
  • Spoločenstvo s bratmi a sestrami – pokoj medzi ľuďmi – zjednocovanie Cirkvi.
  • Kristus povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, bude mať večný život.“
WordPress Video Lightbox Plugin