Manželstvo

je stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si udeľujú sviatosť manželstva manželia navzájom pred tvárou Cirkvi, vo východnej Cirkvi ju vysluhuje kňaz. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a otvorenosť pre plodenie detí.

 Ako  treba  postupovať ?

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najneskôr však 3 mesiace vopredužitočné je to urobiť čím skôr! V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Kto môže uzavrieť manželstvo?

Pokrstený a slobodný muž a žena. Slobodný znamená bez donútenia, ale zo slobodného rozhodnutia a bez prekážok, ktoré sú uvedené v cirkevnom práve. Súhlas s manželstvom musí byť obojstranný. Súhlas musí byť úkonom vôle, nie zo strachu a z iných príčin.

Účinky sviatosti manželstva

  1. Trvalý zväzok
  2. Milosť, ktorá manželov posilňuje v nerozlučnosti manželstva, prekonávaní prekážok, zdokonaľuje lásku 

Škola snúbencov

Prekážky pri uzatváraní manželstva

Manželstvo môže uzavrieť len osoba právne spôsobilá. Prekážky môžu byť rôzne. Pri ohláškach novomanželov v kostole, sú veriaci vyzvaní k tomu, aby ohlásili na farskom úrade, ak vedia nejakej o cirkevno-právnej prekážke tých, ktorí majú vstúpiť do manželstva. Od prekážok môže dišpenzovať biskup. Dišpenzovať, teda oslobodiť od prekážky a udeliť tým povolenie. Od niektorých prekážok môže dišpenzovať len pápež. Napríklad od prekážky posvätného rádu alebo sľubu čistoty. Sú prekážky, ktoré sa nikdy nedišpenzujú, sem patrí napríklad to, ak by chcel manželstvo uzavrieť niekto z pokrvného príbuzenstva v tzv. priamej línii a v druhom stupni bočnej línie. Celkovo existuje 12 kanonických prekážok. Niektoré sú božského (zaväzujú všetkých) a niektoré cirkevného práva (zaväzujú iba katolíkov). Nájdete ich v Kódexe kanonického práva, kánony 1083-1094:

 

1. Nedostatočný vek (kán. 1083).

2. Predchádzajúca a trvalá impotencia (kán. 1084).

3. Trvanie zväzku predchádzajúceho manželstva (kán. 1085).

4. Keď je jedna zo stránok nepokrstená (kán. 1086).

5. Prijatie sviatosti posvätného stavu – diakonát alebo kňazstvo. (kán. 1087)

6. Sľub čistoty v rehoľnom inštitúte (kán. 1088).

7. Únos alebo násilné zadržiavanie ženy za účelom sobáša (kán. 1089).

8. Ten, kto so zámerom uzavrieť manželstvo spôsobí smrť manželskej stránke osoby, s ktorou sa chce zosobášiť, alebo vlastnej manželskej stránke. (kán. 1090).

9. Pokrvenstvo v priamej línii vždy a v bočnej línii do štvrtého stupňa (kán. 1091). Vo štvrtom stupni bočnej línie sa nachádzajú bratranec so sesternicou.

10. Príbuzenstvo v priamej línii (kán. 1092).

11. Verejná mravopočestnosť, ktorá vznikla z neplatného manželstva alebo z verejného konkubinátu a zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými príbuznými ženy a obrátene (kán. 1093).

12. Zákonné príbuzenstvo, ktoré vzniká adopciou a platí vždy v priamej línii a v druhom stupni bočnej línie (kán. 1094).

Ďalšie informácie v kancelárii farského úradu.

WordPress Video Lightbox Plugin