Krst

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.


Kedy je potrebné dať dieťa pokrstiť?

Ak je zdravé

do 2 – 3 týždňov po narodení.  

Ak je choré,

čo najskôr!


Kde má byť dieťa pokrstené? 

Ak je zdravé

Ak je choré

vo farskom kostole v mieste trvalého bydliska rodičov

Ak je choré, prípadne zomiera, môže ho pokrstiť ktokoľvek, kto vie krstiť a chce krstiť. 

 

Teda doma, alebo v nemocnici. Keď sa dieťa uzdraví, treba ho doniesť do kostola, aby kňaz nad ním vykonal doplňujúce obrady, ktoré predpisuje Cirkev.


Aké meno majú dať rodičia dieťaťu?

Katolícki rodičia dávajú svojmu dieťaťu meno niektorého svätého, aby mohlo nasledovať jeho príklad a aby malo v nebi orodovníka u Boha. Pre inšpiráciu odporúčame pozrieť stránku:


Čo rodičia potrebujú doniesť do kancelárie?

Rodný list dieťaťa 

Ak žiadajú o krst dieťaťa rodičia, ktorí nie sú cirkevne zosobášení, je to pre nich príležitosť hľadať spôsob, ako sa dostať k sviatostnému životu. Ku krstu potrebujú predložiť rodný list dieťaťa. Rodičov k cirkevnému sobášu nenútime, ani ho nekladieme, ako podmienku pre pokrstenie dieťaťa. Rodičia k tomuto rozhodnutiu majú dozrieť sami.

Úloha a funkcia krstných rodičov

Krstní rodičia, preberajú povinnosť starať sa spolu s rodičmi o kresťanskú výchovu dieťaťa. V jeho mene vyslovia spolu s rodičmi Vyznanie viery ako ručitelia za jeho vieru, ale aj ako zástupcovia spoločenstva Cirkvi. Stanú sa teda viac ako len svedkovia krstného aktu. Aké sú však podmienky, aby niekto mohol byť krstným rodičom.

Má najmenej 16 rokov 

Má prijaté všetky iniciačné sviatosti

  • krst
  • sv. prijímanie
  • sviatosť birmovania.

Ak žije v manželstve, má to byť sviatostné manželstvo 

Nie je rozvedený

Vedie riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieťa

Nekatolík môže byť len svedkom krstu.

Krstní rodičia majú byť dobrými priateľmi vašich detí, ich staršími kamarátmi. Koľko starostí robí rodičom, s kým sa ich deti kamarátia, aby neupadli do zlej spoločnosti. V krstných rodičoch im môžete už dopredu zaistiť dvoch dobrých kamarátov. Preto by krstní rodičia mali byť mladí, veriaci a bývať v dosahu.


Predkrstná  náuka

 Pred krstom je potrebné zúčastniť sa na krstnej náuke, ktorá sa v našej farnosti koná  

v sobotu pred krstom o 10:30 

Náuku stačí absolvovať 1x pred krstom dieťaťa.


Čo  doniesť  ku Krstu?

Dieťa, ktoré má byť pokrstené

Krstnú sviecu

Krstná svieca sa zapaľuje pri krste od Veľkonočnej sviece, ktorá symbolizuje zmŕtvychvstalého Krista, a tým je naznačené, že dieťa v krste prijíma nadprirodzený Boží život. 

Krstnú košieľku

Krstné rúcho naznačuje čistotu a krásu duše pokrsteného dieťaťa.

Na krstnej košieľke je vyšité alebo vypísané:

  • meno dieťaťa
  • dátum narodenia
  • dátum krstu 

Viac informácii o sviatosti krstu nájdete v Katechizme katolickej cirkvi 
WordPress Video Lightbox Plugin