Manželstvo

je stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si udeľujú sviatosť manželstva manželia navzájom pred tvárou Cirkvi, vo východnej Cirkvi ju vysluhuje kňaz. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a otvorenosť pre plodenie detí.

Kto môže uzavrieť manželstvo?

Pokrstený a slobodný muž a žena. Slobodný znamená bez donútenia, ale zo slobodného rozhodnutia a bez prekážok, ktoré sú uvedené v cirkevnom práve. Súhlas s manželstvom musí byť obojstranný. Súhlas musí byť úkonom vôle, nie zo strachu a z iných príčin.

Účinky sviatosti manželstva

 1. Trvalý zväzok
 2. Milosť, ktorá manželov posilňuje v nerozlučnosti manželstva, prekonávaní prekážok, zdokonaľuje lásku 

Škola snúbencov

Škola snúbencov býva po večeroch – raz v týždni a má 6 stretnutí. Vedie ich tím ľudí, do ktorého patrí: kňaz, manželský pár, ktorý má na to formáciu príp. misiu od biskupa pre katechizovanie snúbencov, príp. lekár.

 

Témy stretnutí: 

1. Boh a človek 

1.1. Človek, muž, žena, ich povolanie 

1.2. Boh – cesty k Bohu, reč Božia v prírode a v Písme 

1.3. Predstava o Bohu v Starom a Novom zákone 

2. Láska 

2.1. Medzi Bohom a ľuďmi 

2.2. Láska medzi ľuďmi: rodičovská, súrodenecká, snúbenecká a manželská 

3. Lekár – o zodpovednom rodičovstve 

4. Všedný a sviatočný deň manželov a rodiny

5. Rodina a výchova 

6.1. Sviatosti 

6.2. Sviatosť manželstva 

6.3. Obrad sviatosti manželstva Manželia po sobáši

 

Tak, ako je vhodné oslavovať narodeniny každého človeka v rodine každého dieťaťa, tak je vhodné oslavovať aj zrod manželstva, teda osláviť výročie cirkevného sobáša. Nech je to domáca slávnosť – slávnosť rodiny, ktorá je malou domácou cirkvou. Je vhodné, ak v deň sobáša manželia sú prítomní na sv. omši a znovu aj sviatostne, cez Eucharistiu, upevňujú svoje spoločenstvo s Bohom a svoje vzájomné spoločenstvo.

Prekážky pri uzatváraní manželstva

Manželstvo môže uzavrieť len osoba právne spôsobilá. Prekážky môžu byť rôzne. Pri ohláškach novomanželov v kostole, sú veriaci vyzvaní k tomu, aby ohlásili na farskom úrade, ak vedia nejakej o cirkevno-právnej prekážke tých, ktorí majú vstúpiť do manželstva. Od prekážok môže dišpenzovať biskup. Dišpenzovať, teda oslobodiť od prekážky a udeliť tým povolenie. Od niektorých prekážok môže dišpenzovať len pápež. Napríklad od prekážky posvätného rádu alebo sľubu čistoty. Sú prekážky, ktoré sa nikdy nedišpenzujú, sem patrí napríklad to, ak by chcel manželstvo uzavrieť niekto z pokrvného príbuzenstva v tzv. priamej línii a v druhom stupni bočnej línie. Celkovo existuje 12 kanonických prekážok.  Niektoré sú božského (zaväzujú všetkých) a niektoré cirkevného práva (zaväzujú iba katolíkov). Nájdete ich v Kódexe kanonického práva, kánony 1083-1094:

 

 1. Uzavrieť manželstvo nemôže žena pred dovŕšením 14.roku a muž pred dovŕšením 16.roku.
 2. Ďalšou prekážkou je trvalá  impotencia, nie dočasná. Neplodnosť nie je prekážkou.
 3. Ak už niekto uzatvoril manželstvo predtým, aj keby to bol štátny, civilný sobáš.
 4. Posvätný rád
 5. Sľub čistoty
 6. Rozdielné náboženstvo – ak je jeden katolík a druhý nekatolík
 7. Manželstvo nesmie uzavrieť niekto, čo manželského partnera zavraždí preto, aby mohol uzavrieť druhé manželstvo s inou osobou.
 8. Ďalšou prekážkou je zadržiavanie osoby proti jej vôli s cieľom uzavrieť manželstvo.
 9. Pokrvné príbuzenstvo je prekážkou k uzavretiu manželstva. Existuje priama (otec s dcérou, vnučkou atď.) a bočná línia (bratanec, sesternica, brat, sestra a pod.)
 10. Švagrovstvo
 11. Mravopočestnosť – ak po neplatnom manželstve nasleduje spolužitie podobné ako pri švagrovstve.
 12. Manželstvo s adoptovanou osobou. Nastáva zákonné príbuzenstvo, aj keď nie pokrvné. 

Ďalšie informácie 

 Ako  treba  postupovať ?

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najneskôr však 3 mesiace vopredužitočné je to urobiť čím skôr! V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

1. Nahlásiť na farskom úrade termín, čas a miesto (kostol) uskutočnenia sobáša. 

V prípade, že neskôr zmeníte termín, miesto, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu na farskom úrade. 

 

Ak ide o kostoly – Dominikánsky, Premonštrátsky, Seminárny, Jezuitský, Kalvária, musíte tam osobne zájsť a dohodnúť termín s kompetentným kňazom, alebo v sakrestii daného kostola.

 

Pri vyberaní termínu dbajme na to, že každý piatok a v období pôstu, najmä cez Veľký týždeň, ako prejav kajúcnosti sa odporúča nekonať svadobné veselia a tanečné zábavy. Dni pokánia slúžia na duchovnú obnovu a na získanie slobody srdca a sebaovládania. (Janáčov katechizmus s. 115, pozri tiež Katechizmus Katolíckej Cirkvi bod 2042. )

2. V dohodnutom čase napísať cirkevnú zápisnicu na Farskom úrade-kancelárii (aspoň 1 mesiac pred sobášnym obradom). 

 

K tomu budete potrebovať tieto doklady: 

 • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 1/2 roka staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
 • V prípade, ak máte bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu, ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka). Nepokrstená stránka doloží svoj rodný list.
 • Občianske preukazy
 • Údaje o vašich svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo).
 • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
 • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
 • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
 • Zaplatiť režijný poplatok v kancelárii farského úradu.
 • Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa dohodneme na termíne spísania zápisnice.

3. Pri spísaní cirkevnej zápisnice dostanete formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“, ktorý si vyplníte a spoločne odovzdáte na štátnu matriku, kde si okrem tejto žiadosti zoberte ešte občianske preukazy a rodné listy (originály). 

Ak máte spoločné dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa (originál).

 • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
 • Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť o 2 týždne po uzavretí manželstva (1 z manželov s OP) na adrese:

Štátna matrika

Okresný úrad Košice I. 
Hviezdoslavova 7, 
Košice, 040 01
prízemie č. d. 34
Po – 7.30 – 12.00     13.00 – 15.30
Ut – 7.30 – 12.00
Str – 8.00 – 12.00      13.00 – 16.30
Pia – 8.00 – 12.00

4. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. 

Sú to stretnutia na predmanželských náukách. U nás je to 6 stretnutí (cca 1 hod. týždenne). Preto sa treba nahlásiť čo najskôr pred sobášom, nakoľko vám nemusia všetky termíny vyhovovať.

5. V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami vybrali, nahláste jeho meno na farskom úrade pri spísaní cirkevnej zápisnice. 

V prípade nedodržania termínov z vašej strany, vám nemôžeme zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.

WordPress Video Lightbox Plugin